Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс (ЕТ) през 2018 година

Уважаеми дами и господа,

Данните в годишния отчет се попълват от всички нефинансови предприятия, несъставящи баланс, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.

Годишният отчет се представя задължително от едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и съгласно чл.29, ал.3 от Закона за счетоводството са реализирали нетни приходи от продажби до 200 хил. лв. през 2018 г., а също и от физическите лица по чл. 26, ал. 7 и чл. 29а, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма за 2019 г. и ЗДДФЛ, в срок до 30 април 2019 година.

Неизпълнението на задълженията за попълване и представяне на годишния отчет се санкционира по чл. 83 от ЗДДФЛ и чл. 52 от Закона за статистиката.

Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

През 2019 година НСИ и НАП Ви дават възможност да представите годишния си отчет за дейността за 2018 година по един от следните начини:

По електронен път, в реално време (on-line) в Информационна система “Бизнес статистика” чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП)

повече

По електронен път, в реално време (on-line) в Информационна система “Бизнес статистика” чрез използване на персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП

повече

Чрез формуляри на хартиен носител

Ако се нуждаете от повече информация може да я получите на следните телефони:

?
Име
Електронна поща
Телефон фиксиран
Телефон мобилен
02/9857
(Виваком)
За въпроси по технически проблеми по експлоатацията на системата
Цанка Лазарова
118
0877140627
Лидия Кръстева
616
0877357437
Ирина Билковска
582
0877140356
Цветелина Раковска
509
0877361193
Царевна Пейчинова
533
0877140356
Теодора Стефанова
721
0877306637
Ангел Вуков
233
0877359662
За въпроси от методологически характер, свързани с попълването на отделните справки и зададените аритметични и логически зависимости между показателите
Кармен Искрова
160
0877140458
Йорданка Лашкова
156
0877140495
Анелия Вихърова
129
0877140553
Справка за предприятието
Анелия Денкова
?
587
0877147265
Катерина Герасимова
584
0877147265
Красимира Недева
668
877364088
Справка за заетите лица
Тодор Давидков
?
568
0877368498
Емилия Милошева
166
0877368498
Справка за дълготрайните материални и нематериални активи
Веселинка Горанова
?
224
?
Лиляна Дудева
114
?
Справка за търговските обекти за продажби на дребно
Юлия Георгиева
?
194
?
Справка за вземанията и задълженията
Иванка Господинова
?
264
?
Теодора Тодорова
609
?
Десислава Малинкова
192
?
Справка за данъците и таксите
Румяна Иванова
?
761
0877362804
Ивайло Рангелов
113
?
Справка за производството и продажбите на промишлени продукти
Елка Ерменкова
?
722
0877146983
Боряна Настанлиева
267
0877146983
Яна Велева
184
?
?

?