Статистически справки за дейността на бюджетните предприятия и банките за 2018 година

Уважаеми дами и господа,

Статистическите справки се попълват от всички бюджетни предприятия (министерства, агенции, общини и др.) и банките, както обобщени, така и за техните поделения и/или дейности, на основание чл. 20 от Закона за статистиката и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Освен статистически справки, банките попълват и годишен финансов отчет (ГФО) съгласно Закона за счетоводството и Международните счетоводни стандарти (МСС) , който се подава заедно с годишната данъчна декларация.

Представянето на статистическите справки и ГФО (за банките) в срок до 01 април 2019 г. е задължително съгласно ЗКПО, Закона за статистиката и Националната статистическа програма за 2019 година.

Неизпълнението на това задължение се санкционира по чл. 276 от ЗКПО и чл. 52 от Закона за статистиката.

При подаването на статистическите справки за дейността бюджетните предприятия и банките, притежаващи клонове, поделения, дейности, звена и мероприятия, задължително подават и отделни статистически справки за своите поделения, клонове, дейности, звена и мероприятия, включително и на територията на друга община, съгласно указанията към всеки формуляр.

Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

През 2019 година НСИ и НАП Ви дават възможност да представите статистическите справки за дейността Ви през 2018 година по един от следните начини:

По електронен път чрез въвеждане в реално време (on-line) в Информационна система “Бизнес статистика” (задължително за данъчно задължените лица по ЗКПО)

повече

Чрез формуляри на хартиен носител

повече

Ако се нуждаете от повече информация може да я получите на следните телефони:

?
Име
Електронна поща
Телефон фиксиран
Телефон мобилен
02/9857
(Виваком)
За въпроси по технически проблеми по експлоатацията на системата
Цанка Лазарова
118
0877140627
Лидия Кръстева
616
0877357437
Ирина Билковска
582
0877140356
Цветелина Раковска
509
0877361193
Царевна Пейчинова
533
0877140356
Теодора Стефанова
721
0877306637
Ангел Вуков
233
0877359662
За въпроси от методологически характер, свързани с попълването на отделните справки и зададените аритметични и логически зависимости между показателите
Десислава Асенова
477
0877146970
Катерина Кленовска
439
0877146970
Справка за предприятието
Анелия Денкова
?
587
0877147265
Справка за местните единици
Катерина Герасимова
584
0877147265
Справка за група предприятия
Красимира Недева
668
0877364088
Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и другите разходи за труд
Тодор Давидков
?
568
0877368498
Емилия Милошева
166
0877368498
Справка за нетекущите (дълготрайни) активи
Веселинка Горанова
?
224
?
Лиляна Дудева
114
?
Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи
Ирена Янакиева
?
176
0877140553
Справка за данъците и таксите
Румяна Иванова
?
761
0877362804
Ивайло Рангелов
113
?
Справка за общо изразходваните средства за опазване на околната среда (инвестиции и текущи), получени от субсидии и други източници
Румяна Иванова
?
761
0877362804
Ивайло Рангелов
113
?
Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД)
Рени Петкова
?
103
0877368503
Надя Катеринкина
167
0877368503
Справка за загубите от кризисни събития
Георги Шиваров
?
558
?
Справка за иновационната дейност на предприятието през периода 2016 - 2018 година (попълва се само от банките)
Надя Катеринкина
?
167
0877368503
Рени Петкова
103
0877368503
?

?