Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за периода от…………до…………2019 година

Уважаеми дами и господа,

Годишният отчет се попълва от предприятия в ликвидация или в несъстоятелност, които са прекратили окончателно дейността си през 2019 година.

Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

Във връзка с отмяната на чл. 160 и чл. 162, ал. 6 от ЗКПО (ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.), за предприятията, които през 2019 г. се прекратяват с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност, не е налице задължение за подаване на ГОД през годината. Те могат да подадат в НСИ ГОД за предприятия в ликвидация или в несъстоятелност за 2019 година.

През цялата 2019 година НСИ Ви дава възможност да представите годишния си отчет към датата на ликвидация през 2019 година по един от следните начини:

По електронен път чрез въвеждане в реално време (on-line) в Информационна система “Бизнес статистика”

повече

Чрез формуляри на хартиен носител

повече

Ако се нуждаете от повече информация може да я получите на следните телефони:

?
Име
Електронна поща
Телефон фиксиран
Телефон мобилен
02/9857
(Виваком)
За въпроси по технически проблеми по експлоатацията на системата
Цанка Лазарова
118
0877140627
Лидия Кръстева
616
0877357437
Ирина Билковска
582
0877140356
Цветелина Раковска
509
0877361193
Царевна Пейчинова
533
0877140356
Теодора Стефанова
721
0877306637
Ангел Вуков
233
0877359662
За въпроси от методологически характер, свързани с попълването на отделните справки и зададените аритметични и логически зависимости между показателите
Кармен Искрова
160
0877140458
Йорданка Лашкова
156
0877140495
Анелия Вихърова
129
0877140553
Справка за предприятието
Справка за група предприятия
Катерина Герасимова
?
584
0877147265
Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и другите разходи за труд
Тодор Давидков
?
568
0877368498
Справка за данъците и таксите
Румяна Иванова
?
761
0877362804
Ивайло Рангелов
113
?
?

?