Информационна система ?Бизнес статистика” за подаване на декларация за предприятия с приходи и разходи под 500 лева и за предприятия без дейност чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП)

?

Декларацията си можете да подадете чрез Информационна система ?Бизнес статистика”, достъпна в Интернет пространството на адрес https://isbs.nsi.bg.

Препоръчваме Ви, преди да започнете работа със системата, да се запознаете с указанията за нейното използване и изискванията за инсталиране на необходимите за нормалното й функциониране софтуерни продукти и техните настройки.

За да работите с ИС "Бизнес статистика", е задължително да ползвате, съгласно действащата нормативна уредба, валиден цифров сертификат (Квалифициран електронен подпис), чрез който да се идентифицирате. Освен това за нормалното й функциониране е необходимо работната станция, от която ще работите, да има инсталирани следните софтуерни продукти:

Подаването по електронен път на декларацията за предприятия, които са осъществявали дейност през отчетната 2018 г., но приходите и разходите за дейността са под 500 лева и не могат да попълнят годишен отчет за дейността, следва да е приключило преди подаване на годишната данъчна декларация. Декларацията се счита за подадена при преминаването й в статус ?Успешно обработена”. В годишната данъчна декларация задължително се отбелязва уникалния идентификатор (Входящ номер) на успешно обработената декларация в ИС ?Бизнес статистика”. При приемането на годишната данъчна декларация се извършва контрол за наличието и статуса на въведената декларация по посочения уникален идентификатор.