Енергийни баланси 2017

Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация ?Енергийни баланси 2017“. Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа данни от регулярни изследвания на Националния статистически институт, свързани с енергийната статистика, за периода 2011 - 2017 година.
?
Представена е подробна информация за:
??балансите на енергийните продукти - въглища и продукти от тях, нефт и нефтени продукти, природен газ, възобновяеми енергийни източници, електроенергия и топлоенергия;
??общия енергиен баланс;
??производството на първична енергия;
??брутното вътрешно потребление на енергия;
??преобразуваните енергийни ресурси;
??крайното потребление на енергийни продукти;
??дефинициите на енергийните продукти;
??показателите на енергийния баланс;
??коефициентите за превръщане на енергийните продукти от специфична мярка в ГДж.
?
Общият енергиен баланс на страната за 2016 и 2017 г. е представен чрез три матрици съгласно методологията на Статистическата служба на Европейския съюз - Евростат:
??матрица на първичните източници на енергия;
??матрица на преобразуваната енергия;
??матрица на крайното потребление на енергия.
Включена е подробна информация за вложените горива в различните видове електроцентрали и топлоцентрали.
?
Данните в таблиците с международни сравнения са взети от:???????????
??Базата данни на Евростат в раздел ?Енергийна статистика“;
??Индикатори за устойчиво развитие - цел 7 ?Достъпна и чиста енергия“.

Съдържащите се в публикацията данни са представени във физически мерни единици - тонове, кубически метри, киловатчасове и техните кратни. За съставянето на общия енергиен баланс като единна мярка е използван тон нефтен еквивалент. Между отделните мерни единици е в сила зависимостта:

1 ГДж = 0.239 Гкал = 278 кВтч = 0.0239 т н.е.

Периодичността на публикацията е годишна.

Изданието се публикува на сайта на НСИ и може да бъде закупено на електронен носител (CD).

Цена: 15.00 лева.

Изданието може да бъде закупено в:
? Дирекция ?Многосекторна статистика и услуги за потребителите“, НСИ,
ул. ?П. Волов“ № 2, гр. София 1038.
? Териториалните статистически бюра на НСИ.
?
Заплащането се извършва:
1. В брой - в дирекция ?Многосекторна статистика и услуги за потребителите“, НСИ, ?????ул. ?П. Волов“ № 2, гр. София 1038.
2. По банков път
Банкова сметка на НСИ:
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ
?
Статистическа област: