Списание ?Статистика“, бр. 1/2019

Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че брой 1 за 2019 г. на списание ?Статистика“ е публикуван на интернет страницата на НСИ. Изданието е на български език с резюмета на български, английски и руски език и включва рубриките:
 • Статистически изследвания и анализи
 • Българската статистика в три столетия
 • Информации, рецензии, консултации
 • 90 години списание ?Статистика“ - автор д-р Богдан Богданов, Национален статистически институт - София

Тази година се навършват 90 години от излизането на първата книжка на сп. ?Статистика“. През всичките години на своето съществуване списанието отразява различни аспекти от развитието на теорията и практиката в областта на статистиката.

В първата книжка на списанието от 1929 г., когато наименованието му е ?Тримесечно списание на Главната дирекция на статистиката“, на вниманието на читателите се представя автентичният текст на програмната статия, която определя визията на неговите създатели. Актуалността на написаното тогава не е загубена и до днес. Още в първия брой на списанието авторите посочват, че резултатите от статистическите изследвания се считат за ?неизбежна необходима основа“ за развитието на науката и държавата.

Постиженията на статистическата теория и практика, широко разпространени чрез страниците на списанието през годините, поставиха НСИ на престижно място в международния обмен на информация. Затвърдиха неговата роля като държавна институция със 138-годишна история, която е необходима за държавното управление. Бъдещите задачи на сп. ?Статистика“ са свързани със запазване на академичния дух, завещан от неговите създатели.

В рубриката Статистически изследвания и анализи са включени статиите:

 • Нови изисквания пред официалната статистика в контекста на съвременната динамика. Значение на ?отворените данни“ - автор Росена Иванова, Национален статистически институт - София

Каква е ролята на официалните статистически агенции днес? Пред какви изисквания и предизвикателства са поставени? Доколко важни са ?отворените данни“ и как съдействат за по-широкия достъп до информация? Тези въпроси са в основата на настоящата статия, чиято цел е да посочи различни гледни точки по поставените проблеми.

Представени са различни визии към сравнително новото понятие ?отворени данни“: в националните стратегии за развитие на статистическите системи, включително и в българската; в проучвания на неправителствения сектор. Изложени са възгледите на служителите на НСИ и на правителствения сектор. Резултатите от ежегодното изследване на Open Data Watch за 2017 г. представляват интерес не само заради комплексния подход в наблюдението на ?отворените данни“, но и поради успеха на Националния статистически институт на България, заел осма позиция сред статистическите агенции, предлагащи най-голяма откритост и достъпност на данните си.

Ключови думи: ?отворени данни“, Национална стратегия за развитие на статистиката, Open Data Watch

 • Влиянието на цените на хранителните продукти върху бедността в България през 2011 година (част втора) - автор Расим Рюстем, Национален статистически институт - София

Както в световен, така и в регионален аспект лица, живеещи в различни географски региони, са изправени пред различни цени. Тези различия в цените могат да оказват сериозно влияние върху доходите на лицата и на домакинствата, в които живеят. Настоящата статия разглежда влиянието на цените върху покупателната способност на доходите на домакинствата.

Втората част на статията разглежда въпроса как могат да бъдат използвани ценовите индекси, построени в първата част. Индексите се прилагат на ниво области (градове/села) и се анализира влиянието на цените върху бедността в областите и общините на България.??

Крайната цел е да се провери дали различията в цените на ниво област имат пряко влияние върху бедността в съответната област, или в общините, които я образуват.

В рубриката Българската статистика в три столетия са включени статиите:

 • Творческият път на професор д-р Петко Божиков в българската статистика - автори д-р Богдан Богданов, ?Стоян Баев, Нели Божикова? ? ? ??

Професор Петко Божиков е роден на 2 септември 1935 г. в гр. Гоце Делчев. Той е един от ярките представители на научната мисъл в българската статистика. По-голямата част от професионалния му живот е свързана със статистиката като държавна институция (сега НСИ). От 1976 г. до пенсионирането си през

1995 г. проф. Божиков оставя след себе си забележима диря в теорията и практиката на статистиката. Неговите статии и разработки трасират развитието на емпиричните статистически изследвания в националната статистика на България. Особено впечатляващо е участието на проф. Божиков в преброяванията на българската статистика и реализацията на редица социологически изследвания. Неговото наследство остава завинаги в страниците на редица статистически публикации, където името му фигурира като автор и член на работни колективи.

 • Списание ?Статистика“ - поглед към историята и днешния ден - автор Лидия Александрова, Национален статистически институт - София

Списанието има важна роля в развитието на статистическата мисъл и статистическата практика, както и за разбирането на икономическите и социалните процеси в страната. Публикуваните статии и материали в списанието са от различни области на живота и с високо качество и познавателно значение. Напълно професионално и отговорно е било отношението на редакторите към авторите и читателите на списанието с публикуването на високостойностни текстове през всичките му дълги години живот. По своята същност статистиката не позволява да бъде използвана за политически цели, тъй като в теоретически аспект е основно направление от математическата наука и се основава на безпристрастно регистриране на факти и събития от социално-икономическия живот на страната. Списание ?Статистика“ в миналото и днес успява да реализира поставените си задачи и да отговори на нуждите на времето и търсенията на българското общество.

През всичките години на своето съществуване в списанието са публикували множество статии и материали бележити учени и изтъкнати автори в областта на статистиката, както и висококвалифицирани експерти на Националния статистически институт с професионални умения и опит. Публикуваният текст е само опит за обръщане назад във времето и за разкриване на силните и важните страни на списанието - неговите автори - визионери и изключително добри анализатори, владеещи няколко чужди езика, преподаватели не само в България, но и в други страни, с впечатляваща обща култура.

 • Анкетата на столетниците в България през периода 1927 - 1928 година - един нов поглед - автор Здравка Бобева, Национален статистически институт - София

Едно от най-интересните изследвания в историята на българската статистика е проведената през 1927 - 1928 г. Анкета на столетниците, резултатите от която са публикувани за първи път през 1929 г. във втория брой на ?Тримесечно списание на Главната дирекция на статистиката“.

Анкетата на столетниците започва на 10 март 1927 г. и завършва на 20 ноември 1928 година. За провеждането ? са употребени 1 120 работни дни, изминати са 18?055 километра. Разходите възлизат на 270?739 лв., от които 126?239 лв. пътни и 144?500 лв. дневни.

Данните, които са събрани в резултат от изследването,? са: общ брой на столетниците; столетниците по надморска височина на местата, в които живеят, по териториални области, народност, пол, възраст, семейно положение, брачност, плодовитост, професии и благосъстояние, физически характеристики, физиология и по храни и напитки, които са консумирали.

Анкетата на столетниците в България заслужава внимателния прочит на любознателния читател. Явлението дълголетие е специфично и трудно за изучаване, защото изисква прилагането на интердисциплинарни методи. Но данните от това изследване могат да ни покажат не просто моментната картина, а да ни научат, че в основата на нашето знание стои работата на статистиците с техния професионализъм и добросъвестност.

В рубриката Информации, рецензии, консултации са представени информациите:

 • Фактическо индивидуално потребление - автор Русин Русинов, ?Национален статистически институт - София

Най-важните показатели, получавани в резултат на изчисляваните ППС, са БВП и фактическото индивидуално потребление на човек от населението, което измерва материалното благосъстояние на домакинствата, изразено в стандарт на покупателната способност.

Фактическото индивидуално потребление е производен показател, който цели да покаже какви са разликите в действителното потребление между отделните европейски страни, обхваща стоките и услугите, действително потребени от населението, независимо дали са купени и платени от домакинствата, държавата или от нетърговски институции, обслужващи домакинствата.

 • Исторически преглед на списание ?Статистика“ - автор Соня Златанова, Национален статистически институт - София

Историческата справка има за цел да запознае читателите със създаването и развитието на единственото списание за статистическа методология, теория и практика в България - сп. ?Статистика“, което през 2019 г. навършва деветдесет години.

Проследени във времето, рубриките в списанието показват развитието на статистическата наука, както и следването на изградени традиции в областта на статистическите изследвания в национален и международен мащаб.

Подчертано е историческото значение на изданието, неговата роля и мисия като проводник на статистическата научна мисъл, като инструмент на статистиката, доказал се във времето по отношение на статистическата теория и практика, като средство за надграждане на статистическата култура. Списанието е трибуната, от която се популяризира статистическото знание и информация, то е оказало влияние върху поколения учени, статистици и икономисти. Неговите автори безпогрешно са усещали пулса на времето и това е определяло съдържанието на техните статии.

За изготвянето на прегледа са използвани 294 броя на списанието. Пълната колекция на сп. ?Статистика“ се състои от 29?875 дигитални страници със свободен безплатен достъп в дигиталната библиотека на НСИ.

Годишен абонамент (4 броя): 24.00 лева.?
Цена за бр. 1/2019 (електронно издание): 6.00 лева.?
?
Изданието може да бъде закупено в:?
??Дирекция ?Многосекторна статистика и услуги за потребителите“, НСИ,
ул. ?П. Волов“ № 2, гр. София 1038.?
??Териториалните статистически бюра на НСИ.?
?
Заплащането се извършва:?
1. В брой?- в дирекция ?Многосекторна статистика и услуги за потребителите“, НСИ,
ул. ?П. Волов“ № 2, гр. София 1038.
2. По банков път?
Банкова сметка на НСИ:?
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01?
BIC: BNBGBGSD?
БНБ - СОФИЯ
?