Структура на заплатите 2014

Наблюдение на структурата на заплатите 2014

Уважаеми дами и господа,
?
Наблюдението на структурата на заплатите е част от Националната статистическа програма за 2015 г. с предвиден задължителен характер на участие. Наблюдението е извадково и се провежда съгласно разпоредбите на Регламент на Съвета (ЕС) № 530/1999 и Регламент № 1738/2005 на Европейската комисия. Статистиката на структурата на заплатите има за цел да осигури подробна информация за часовата, месечната и годишната заплата на наетите лица по трудово или служебно правоотношение.
?
Наблюдението се провежда чрез попълване на статистическа карта, състояща се от две части. В част А се попълва обобщена информация за Вашето предприятие като цяло или за отделни негови местни единици (поделения, клонове, филиали). В част Б се попълват данни за определен брой наети лица по трудово или служебно правоотношение. Отчетни периоди на наблюдението са календарната 2014 г. и месец октомври на същата година.
?
Предоставянето на данните е задължително в срок до 15?август?2015 година. Отказът да се предоставят данни на органите на статистиката или предоставянето на неверни данни се санкционира съгласно чл. 52 от Закона за статистиката.
?
Данните за Вашето предприятие се събират, обработват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност. Националният статистически институт е регистриран като администратор на лични данни с идентификационен №?30229.
?
НСИ Ви дава възможност данните да се предоставят по един от следните начини:
По електронен път чрез въвеждане в реално време (on-line) в Информационна система “Структура на заплатите 2014”
Чрез формуляри на хартиен носител
?
?
?
?
?
?
При въпроси свързани с използване на информационна система ?Структури на заплатите 2014” се обръщайте към г-жа Антоанета Йотова, отдел "Информационни системи и приложен софтуер" на тел. 02/9857 632 или на e-mail: [email protected].
?
При нужда от повече информация може да се обърнете, както към методолозите от отдел ?Статистика на труда“ на ЦУ на НСИ, така и към експертите от Териториалните статистически бюра.
?