Подаване на декларация за предприятия с приходи и разходи под 500 лева и за предприятия без дейност на хартиен носител

Попълнените на хартиен носител декларации за предприятия, които са осъществявали дейност през отчетната 2018 г., но приходите и разходите за дейността са под 500 лева и не могат да попълнят годишен отчет за дейността, се подават само в съответните териториални структури на НАП, по пощата с обратна разписка или в пощенската станция. Те се представят заедно с годишната данъчна декларация на хартиен носител. Приетата годишна данъчна декларация получава уникален входящ номер, който задължително се записва като входящ номер и на декларацията за 2018 година.

Попълнените на хартиен носител декларации за предприятията, които не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч и нямат задължение за подаване на ГОД, се подава само в съответния отдел ?Статистически изследвания“ към Териториалните статистически бюра.

Декларация за предприятия с приходи и разходи под 500 лева и за предприятия без дейност можете да изтеглите и разпечатате в PDF формат.